Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (ENGELS)

Algemene voorwaarden voor Plugear (handelsnaam van EVlution B.V.)

Index:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Het contract

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluitingsrecht van herroeping

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze omstandigheden gelden de volgende definities:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Plugear (handelsnaam van EVlution B.V.)

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ, Aalsmeer

Nederland

Telefoonnummer: 0858768803

E-mailadres: info@plugear.com

Kamer van Koophandel nummer: 78250447

BTW-identificatienummer: NL861318249B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal daarbij worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens de specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden, dienen te worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Producten met afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 •  de prijs inclusief belastingen;
 •  de eventuele kosten van verzending;
 •  de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten, en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 •  of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 •  de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 •  het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemethode
 •  of de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe zij door de consument kan worden geraadpleegd;
 •  de wijze waarop de consument, vóór de sluiting van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;
 •  alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 •  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 •  de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 •  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, type materialen.

 Artikel 5 - Het contract

 1. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren en aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de bedrijfslocatie van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en de bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor beëindiging van het contract indien het contract een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. De consument is als enige volledig verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn voertuig om er zeker van te zijn dat het voertuig, en elk onderdeel van dat voertuig, geschikt is voor de installatie van de aftermarket-accessoires. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument om de onderdelen correct op zijn voertuig te laten installeren, samen met alle wijzigingen die nodig zijn voor de goede prestaties van het voertuig. Voertuig schade of vervalt garantie veroorzaakt door een consument niet aan het voertuig te wijzigen wordt niet gedekt door EVlution BV.
 12. In geval van een uitgebreide transactie geldt de bepaling in het vorige lid alleen voor de eerste levering.
 13. Elk contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken produkten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het afleveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden of niet. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, of de consument het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij het leveren van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de goederen ten laste van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat sluitend bewijs van de volledige terugzending kan worden overlegd. Terugbetaling zal geschieden via hetzelfde door de consument gebruikte betaalmiddel, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een ander betaalmiddel.
 3. In geval van schade aan het product als gevolg van onzorgvuldig gebruik door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht verstrekt; dit dient te gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantdiensten of het verrichten van vrijetijdsactiviteiten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of indien de consument dit door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of zijn behandeld op de verpakking;
 • Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft meegedeeld.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12 - Duur van de transacties: duur, annulering en verlenging

Annulering

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan in de overeenkomsten die in de vorige leden zijn genoemd:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • althans te annuleren op dezelfde wijze als zij door hem werden aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor bepaalde tijd met een maximum van drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst voor het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dagbladen, kranten en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst van beperkte duur voor de regelmatige levering van dagbladen, kranten en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) kan niet stilzwijgend worden voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer heeft een goed bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. In geval van klachten dient een consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en de klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/(dit geldt alleen voor Nederlandse en/of Belgische klanten). Indien er dan nog geen oplossing is gevonden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument dienen akkoord te gaan met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de betreffende commissie dienen te worden voldaan. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de producten naar keuze van de consument kosteloos vervangen of herstellen dan wel de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

 Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

 Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden van Plugear (merknaam van EVlution B.V.)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Plugear is een merk / handelsnaam van EVlution B.V.

Vestigingsadres:

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ, Aalsmeer, Nederland  

Telefoonnummer: 0858768803

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 16.00 uur

Emailadres: info@plugear.com

KvK-nummer: 78250447

Btw-nummer: NL861318249B01

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd wordt.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. De klant is als enige en volledig verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn voertuig om ervoor te zorgen dat het voertuig, en elk onderdeel van dat voertuig, geschikt is voor de installatie van de aftermarket-accessoires. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument om de onderdelen op de juiste wijze op zijn voertuig te laten installeren, samen met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor de goede werking van het voertuig. Schade aan het voertuig of het vervallen van de garantie, veroorzaakt door het niet aanpassen van het voertuig door de consument, wordt niet gedekt door EVlution BV.
 12. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 14. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur(webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform(http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Plugear (Markenname der EVlution B.V.)

Inhaltsverzeichnis

 • 1 - Definitionen
 • 2 - Identität des Online-Shops
 • 3 - Geltungsbereich
 • 4 - Das Angebot
 • 5 - Vertragsschluss 
 • 6 - Widerrufsbelehrung
 • 7 - Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
 • 8 - Der Preis 
 • 9 - Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht
 • 10 - Gewährleistung 
 • 11 - Lieferung; Eigentumsvorbehalt
 • 12 - Liefertermin
 • 13 - Transportschäden 
 • 14 - Zahlungsbedingungen
 • 15 - Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln
 • 16 - Haftung
 • 17 - Rechtstreitigkeiten 
 • 1 - Definitionen

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet:

 1. Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
 2. Kunde: die natuurlijke persoon, die niet zu Zwecken handelt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;
 3. Tag: Kalendertag;
 4. Vertragsdauer: ein Vertrag erstreckt sich auf die regelmäßige Lieferung von Sachen, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalten über einen vereinbarten Zeitraum;
 5. Dauerhafte Datenträger: jedes Hilfsmittel - einschließlich E-Mail-, das den Kunden oder Online-Shop befähigt, die Information, die an ihn persönlich gerichtet ist, in einer Weise zu speichern, die die Zukünftige Einsichtnahme oder Nutzung für einen vereinbarten Zeitraum, entsprechend dem Zweck, zu dem die Information bestimmt ist, und die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Information ermöglicht;
 6. Widerrufsrecht: die Möglichkeit des Kunden, innerhalb der Widerrufsfrist von dem Fernabsatzvertrag zurückzutreten;
 7. Muster - Widerrufsformular: das in diesen AGB beigefügte europäische Musterformular für den Widerruf;
 8. Online-shop: de natuurlijke persoon of organisatie die aan de Kunden Produkte, (Zugang zu) digitale(n) Inhalte(n) und/oder Dienstleistungen über das Internet anbietet;
 9. Fernkommunikationsmittel: Mittel, von denen für das Schließen eines Vertrages Gebrauch gemacht wird, ohne, dass der Kunde und der Online-Shop sich gleichzeitig in denselben Räumlichkeiten befinden.
 10. AGB: nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen.
 • 2 - Identität des Online-Shops

Betreiber des Online-Shops und Ihr Vertragspartner ist:

Naam van de online-winkels: Plugear

Geschäftsführer:

Sitz der Gesellschaft

Büroadresse:

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ Aalsmeer

Telefonnummer: 0858768803

E-mail adres: info@plugear.com

Handelsregister-Nummer: 78250447

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL861318249B01

 • 3 - Geltungsbereich
 1. Die vorliegenden AGB gelten für alle Verträge, die zwischen Kunden und dem Online-Shop abgeschlossen werden. Im Rahmen des Bestellvorgangs erkennt der Kunde die AGB in der zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestellung geltenden Fassung an.
 2. Diese AGB gelten für jedes Angebot des Online-Shops.  
 3. Wanneer een online shop een verplichte vertragingsovereenkomst sluit, moet de klant de voorafgaande AGB ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is onder de gebräuchlichen Umständen, zal de Online-Shop voor de Vertragsschluss een uitspraak doen, die de Kunde die AGB kan uitleggen.
 4. Wenn der Fernabsatzvertrag elektronisch abgeschlossen wird, kann, abweichend vom vorangegangen Absatz, dem Kunden vor Abschluss des Fernabsatzvertrags der Text dieser AGB auf elektronischem Weg übermittelt werden, damit der Kunde diese auf einfache Art und Weise auf einem dauerhaften Datenträger speichern kann. Wenn das unter gegebenen Umständen nicht möglich ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags angeben, wo die AGB auf elektronische Wege eingesehen werden können und diese auf Wunsch des Kunden auf elektronische Wege oder auf andere Weise kostenlos zugeschickt werden.
 5. Sollten neben diesen AGB auch spezifische Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen zur Anwendung kommen, gelten der Absatz 3. und 4. übereinstimmend entsprechend und der Kunde kann sich im Fall von gegensätzlichen Bedingungen immer auf die anwendbaren Bestimmungen berufen, die für ihn am günstigsten sind.
 6. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 
 7. Situaties die niet in deze AGB gereguleerd zijn, werden in Sinne der AGB bewertet. 
 8. Unklarheiten über die Erklärung oder die Inhalte einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB müssen im Sinne dieser AGB interpretiert werden.
 • 4 - Das Angebot
 1. Het aanbod in de Online-Shop richt zich ook tot de klanten, die het 18. Lebensjahr vollendet haben.
 2. Indien het Angebot een beschränkte Geltungsdauer heeft of onder het Vorbehalt gilt, zal dit ausdrücklich in het Angebot angegeben. 
 3. Het aanbod is niet bindend. De online winkel heeft het recht om het pakket te wijzigen en aan te passen.
 4. Das Angebot beinhaltet eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. De beschrijving is uitvoerig en gedetailleerd, zodat de klanten deze nauwkeurig kunnen lezen. Indien de Online-Shop afbeeldingen gebruikt, moeten die de aangeboden Producten, Dienstleistungen und/oder digitale Inhalte wahrheitsgetreu wiedergeben. Offensichtliche Irrtümer oder offensichtliche Fehler im Angebot binden den Online-Shop nicht.
 5. Alle afbeeldingen, afbeeldingen of informatie in de catalogus zijn indicaties en kunnen niet als basis dienen voor schattingswijzigingen of terugtrekkingsverzoeken.
 6. Jedes Angebot beinhaltet eindeutige Informationen, damit es für den Kunden eindeutig erkennbar ist, was seine Rechte und Verpflichtungen sind, die mit dem Akzeptieren des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:
 • der Preis inkl. Steuern;
 • Versandkosten;
 • der Vertragsschluss und welche Maßnahmen erforderlich sind;
 • Zahlungsmittel, Art der Lieferung und die Durchführung der Vereinbarung;
 • die Frist für die Annahme des Angebots oder die Frist, innerhalb dessen der Online-Shop den Preis garantiert;
 • de hoogte van het tarief voor Fernkommunikation, indien de kosten op een andere dan de gereguleerde prijs voor die Kommunikationsmittel berechnet werden.
 • 5 - Vertragsschluss
 1. Die Warenpräsentation im Online-Shop beinhaltet noch kein verbindliches Verkaufsangebot. Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages geht von dem Kunden aus, indem er nach vollständigem Ausfüllen der Bestellseite die Schaltfläche "Zahlungspflichtig bestellen" anklickt, bzw. eine telefonische Bestellung abgibt. Bij het aanklikken van het formulier "Zahlungspflichtig bestellen" krijgt de klant een verbindliches bestelformulier toegestuurd.
 2. Na de Bestellung erhält der Kunde eine automatisierte E-Mail, welche eine Bestätigung über den Zugang der Bestellung darstellt. Indien een bestelling uit meerdere artikelen bestaat, zal de overeenkomst alleen betrekking hebben op die ene artikel, die in de verkoopbevestiging uitdrukkelijk vermeld zijn.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt von vorstehenden Regelungen in jedem Fall unberührt.
 4. Der Vertragsschluss erfolgt in der deutschen Sprache. 
 5. Indien de Kunde het Angebot op elektronische wijze wenst aan te bieden, zal de Online-Shop onverwijld op elektronische wijze de toegang tot en de werking van het Angebot garanderen. Indien de Online-Shop deze kennis niet bezit, kan de Kunde zich tot de Vertragscode wenden. 
 6. Indien het verzoek elektronisch wordt ingediend, zal de online shop passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de elektronische verwerking van gegevens te beveiligen en voor een veilige web-omgeving zorgen. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de online winkel zich richten naar de juiste veiligheidsmaatregelen. 
 7. Der Online-Shop kann sich - innerhalb des gesetzlichen Rahmens - informieren, ob der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nachkommen kann, sowie alle Fakten und Faktoren heranziehen, die für den verantwortungsvollen Abschluss eines Fernabsatzvertrages wichtig sind. Indien de Online-Shop op grond van deze Erkenntnisse goede redenen heeft om het Vertrag niet te annuleren, is hij verplicht een Bestelling of Aanvraag te verwerpen of om bepaalde Bedingen te verkiezen. 
 8. Der Online-Shop zal spädestens bei der Lieferung des Produkts, Dienstleistung oder digitalen Inhalts dem Kunden folgende Informationen, entweder schriftlich oder auf eine geeignete Art und Weise zugänglich machen, so dass der Kunde diese auf einen dauerhaften Datenträger speichern kann:
 • die Besucheradresse des Online-Shops, wo der Kunde Beschwerden einreichen kann; 
 • die Bedingungen, unter denen und die Art und Weise, in der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann oder eine deutliche Mitteilung für den Ausschluss des Widerrufsrechts; 
 • de informatie over garantie en service na aankoop; 
 • den Preis mit allen Steuern des Produkts, der Dienstleistung oder digitalen Inhalts; soweit zutreffend, die Kosten der Lieferung; und die Weise der Bezahlung, Lieferung oder Ausübung des Fernabsatzvertrags; 
 • die Voraussetzungen zur Kündigung des Fernabsatzvertrags, wenn der Vertrag eine Dauer von mehr als einem Jahr aufweist oder unbefristet ist.
 • Jede Vereinbarung wird unter den aufschiebenden Bedingungen der ausreichenden Verfügbarkeit solcher Produkte eingegangen.
 • 6 - Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Als u uw recht op privacy wilt uitoefenen, moet u ons raadplegen,

EVlution B.V.

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ Aalsmeer

E-mail adres: info@plugear.com

Telefonnummer: 0858768803

met behulp van een uitvoerige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw recht om deze overeenkomst te widerrufen, te informeren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformuler verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abdenen.

Folgen des Widerrufs

Als u deze Vertrag widerrufen, hebben we Ihnen alle Zahlungen, die we von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Sollte der Versand der bestellten Waren von uns zu Ihnen aufgrund des Bestellwertes Ihrer Bestellung für Sie kostenfrei sein und machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur bezüglich eines Teils der Waren von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so dass der Teil der bei Ihnen verbleibenden Waren den Betrag der Versandkostenfreiheit nicht erreicht, so haben Sie die Versandkosten (der Warenzusendung) in der Höhe zu tragen, wie sie angefallen wären, wenn Sie nur die bei Ihnen verbliebenen Waren bestellt hätten. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderses vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spädestens inner vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an

Plugear

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ Aalsmeer

E-mail adres: info@plugear.com

Telefonnummer: 0858768803

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

U betaalt de onkosten voor het terugsturen van de schulden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster für das Widerrufsformular

An: Plugear, Aalsmeerderweg 103-C, 1432CJ Aalsmeer, info@plugear.com, 0858768803 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

 1. ______
 2. ______
 3. ______

Bestellt am/erhalten am (*): _____ Name des/der Kunde(s) (*): _____ Anschrift des/der Kunde(s) (*): _____ Unterschrift des/der Kunde(n) (*) (**): _____ Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen

(**) Nur bei Mitteilung auf Papier

Vereinbarung

Als u ons uw bestelde waren toestuurt binnen de grenzen van de Widerrufsfrist en gebruik maakt van de bestelde waren, zonder een schriftelijke verklaring, erkennen wij die verklaring als een definitieve verklaring over uw bestelling, dat u deze verklaring kunt uitbreiden, in overeenstemming met de voorafgaande Widerruf-beleidslijnen.

Kostentragungsvereinbarung

U betaalt de onkosten voor het terugsturen van de schulden.

Meer praktische informatie over het verloop van de retourzending en over de bevestiging van de terugzending van de teruggezonden goederen vindt u in onze online-shop.

 • 7 - Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
 1. Das Widerrufsrechts besteht nicht bei Verträgen:
 • zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
 • zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
 • Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen:
 • zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
 • zur Lieferung von Waren, wenn die nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
 • zur Lieferung von Ton- oder Videaufnahmen oder Computersoftware in einer Versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
 • 8 - Der Preis
 1. Während der in dem Angebot erwähnten Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, es sei denn, Preisänderungen sind die Folge von Veränderungen der Mehrwertsteuer-Sätze.
 2. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sonstigen Preisbestandteilen und verstehen sich zgl. der jeweiligen Versandkosten.
 3. Die Versandkostenzuschläge können in Abhängigkeit von Lieferart und der Artikelbeschaffenheit variieren. De prijzen zijn afhankelijk van het tijdstip van de Bestelling.
 • 9 - Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht
 1. Een recht op Aufrechnung kan de klant alleen worden verleend wanneer de vraag rechtens gefundeerd is of wanneer de online winkel niet bestreden is.
 2. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
 • 10 - Gewährleistung
 1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts.
 2. Wenn der Kunde ein Kunde im Sinne des § 13 BGB ist, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen, abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen, ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
 3. Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen. 
 4. Indien de Kunde een Online-Shop is in de zin van § 14 BGB, gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
 • voor die Beschaffenheit der Ware sind nur die eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers;
 • der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen;
 • bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). In het geval van een gratis levering mag de online winkel geen hogere kosten in rekening brengen dan de kosten die verbonden zijn aan de levering van het product op een andere plaats dan de plaats van levering, indien de levering niet de beste levering van het product tot gevolg heeft;
 • schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten;
 • die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Auslieferung der Ware.
 • 11 - Lieferung; Eigentumsvorbehalt
 1. Als het niet anders is, vindt de levering van de goederen plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von dem Online-Shop.
 3. Indien de Kunde een Online-Shop is in de zin van § 14 BGB, geldt het volgende ergänzendes:
 • der Online-Shop behält das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig;
 • der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Voor deze gevallen moet de klant nu reeds alle wensen in de hoogte van de factuurbetalingen, die uit de uitverkoop voortvloeien, naar de Online-Shop sturen. Der Online-Shop houdt zich bezig met de aanvraag, de klant is echter verplicht om de aanvraag in te dienen. Soweit der Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält der Online-Shop das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen;
 • bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Online-Shop Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung;
 • der Online-Shop verpflichtet sich, die zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Het aanbod van gratis beveiligingen is te vinden in de online winkel.

 12 - Liefertermin

Die Lieferung erfolgt innerhalb der auf der jeweiligen Artikeldetailseite angegebenen Lieferzeit (Montag bis Samstag, allgemeine Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss (bei der Nutzung von Online-Zahlungsverfahren, Zahlung mit Kreditkarte, Zahlung per SEPA-Lastschrift oder bei Rechnungskauf). Bei der Bestellung mehrer Waren ist zur Berechnung die jeweils späteste Lieferzeitangabe der im Warenkorb befindlichen Artikel für die Berechnung maßgeblich. Bij Waren, bei denen im Einzelfall ein gesonderter Termin zum Start der Auslieferung angegeben ist, begindet die Lieferfrist frühestens mit diesem Termin.

 • 13 - Transportschäden
 1. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so hat der Kunde solche Fehler sofort bei dem Zusteller und beim Online-Shop zu reklamieren.
 2. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen.
 • 14 - Zahlungsbedingungen
 1. Die Zahlung erfolgt wahlweise: Rechnung per Vorkasse, Nachnahme, Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift. Der Online-Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
 2. Bij het kiezen van deahlungsart Vorkasse nennt der Online-Shop seine Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 10 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, zodat het betalingsbewijs kan worden opgeheven.
 3. Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte reserviert ("Autorisierung"). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden. 
 4. Bij het afgeven van een Lastschrift dient u bepaalde kosten te betalen, die voortvloeien uit een terugboeking van een afhaalopdracht of uit onjuiste of onvolledige gegevens van uw bank. 
 5. Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so ist der Kunde zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an den Kunden versandt wird, wird mindestens eine Mahngebühr in Höhe von 5 EUR berechnet, sofern der Kunde nicht einen niedrigeren Schaden nachweisen kann.
 • 15 - Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln
 1. Unabhängig von dem gesetzlichen Widerrufsrecht hat der Kunde die Möglichkeit, einen erworbenen Artikel gegen den entsprechenden Artikel in einer anderen verfügbaren Größe kostenfrei umzutauschen, indem der Kunde mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. auf dem Ware beigefügten Retourenschein) über den Entschluss, die Ware umzutauschen, informiert. Het gesetzliche Widerrufsrecht is ook van toepassing op het Umtauschartikel van de klant. 
 2. Die Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Voor Beschreibungen dritter Seiten, insbesondere von Kunden im Rahmen der in dem Online-Shop veröffentlichen Kundenbewertungen, übernimmt der Online-Shop keine Haftung.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht und Rechte aus möglicherweise gesondert abgegebenenen bzw. der Ware beigefügten Garantieerklärungen bleiben in allen Fällen unberührt.
 • 16 - Haftung
 1. Unbeschränkte Haftung: der Online-Shop haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. De online winkel is niet aansprakelijk voor schade aan het leven, de gezondheid en het welzijn van personen. 
 2. Die Verbraucher sind allein und vollständig dafür verantwortlich, ihr Fahrzeug zu bewerten, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug und jedes Teil des Fahrzeugs für den Einbau des Zubehörs auf dem Anschlussmarkt geeignet ist. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Verbrauchers, dass die Teile ordnungsgemäß in sein Fahrzeug eingebaut werden, zusammen mit allen Änderungen, die für die ordnungsgemäße Funktion des Fahrzeugs erforderlich sind. Fahrzeugschäden oder Garantieverluste, die durch das Versäumnis des Verbrauchers, das Fahrzeug zu modifizieren, verursacht wurden, werden von EVlution BV nicht gedeckt.
 3. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Online-Shop nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
 • 17 - Rechtstreitigkeiten
 1. Bij geschillen tussen de online winkel en de klant, waar deze gemeenschappelijke voorwaarden op van toepassing zijn, is het niet aan de wet ontleende recht van toepassing, zoals bepaald in het VN-kooprecht. Gerichtsstand und Erfüllungsort bestimmen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
 2. In het geval van een beschuldiging kan een bemiddelaar zich tot de ondernemer wenden. Bij beschweringen die niet in gegenseitiger Absprache gelöst werden können, kan de verrader zich wenden tot de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kostenloos vermittelt is (bemiddeling voor niederländische/belgische verraders). Wenn noch eine Lösung gefunden wurde, hat der Verbraucher die Möglichkeit, seine Beschwerde von der von der Stichting WebwinkelKeur eingesetzten unabhängigen Schiedsstelle bearbeiten zu lassen, die Entscheidung ist verbindlich und sowohl Unternehmer als auch Verbraucher stimmen dieser verbindlichen Entscheidung zu. Die Einreichung eines Rechtsstreits bei diesem Streitbeilegungsausschuss ist mit Kosten verbunden, die der Verbraucher an den betreffenden Ausschuss zu zahlen hat. Het is ook mogelijk Beschwerden over die europäische ODR-Plattform (http://ec.europa.eu/odr) einzureichen.

Algemene voorwaarden van Plugear (merknaam van EVlution B.V.)

Sonst soumises aux présentes conditions générales toutes commandes passées par des partciuliers auprés de Plugear enregistreé au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 78250447, numéro d'identification , á distance (internet).

Een particulier is een persoon die de produkten gebruikt voor zijn persoonlijke behoeften en die van zijn naasten.

 1. Domaine D'application 1.1 Deze bepalingen hebben betrekking op de verkoop van producten per koerier, telefoon, telecopie of internet of, meer algemeen, via elke techniek voor communicatie op afstand. De bepalingen zijn bedoeld om de kwaliteit van onze relaties met onze klanten en de betrouwbaarheid van onze opdrachten te verbeteren, zodat de teleconferenties kunnen worden geregistreerd.
 2. L'offre

2.1 Les Produits sont proposés á la vente dans les limites des stocks disponibles. 2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden wordt aangeboden, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.

2.3 Plugear a le droit de modifier et d'adapter l'offre.

2.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zullen de prijzen van de Producten niet worden verhoogd.

2.5 L'offre contient une description compléte et précise des Produits. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een correcte evaluatie van het aanbod mogelijk te maken. Indien Plugear gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een getrouwe weergave van de Produkten. Plugear kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten of gebreken in de beschrijving.

2.6 Alle afbeeldingen, gegevens en specificaties in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot een schadeloosstelling of een ontbinding van het contract.

2.7 De afbeeldingen van de producten zijn een exacte weergave van de aangeboden producten. Plugear kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

2.8 Plugear behoudt het eigendomsrecht van de geleverde produkten tot aan de volledige betaling van de facturen en behoudt de mogelijkheid de levering op te schorten in geval van vertraging van de betaling en dit tot aan de totale herverdeling van de rekening van de debiteur.

2.9 Plugear behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren in geval van een gebrekkige of onoplosbare situatie.

2.10 Aucun escompte ne sera appliqué pour paiement anticipé.

 1. Aanvaarding

3.1 Plugear accuse réception de votre commande par voie électronique. Vous pouvez annuler votre commande lorsque vous n'avez pas reçu la confirmation de Plugear de votre commande.

3.2 Plugear streeft ernaar de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de overdracht van elektronische gegevens te beschermen in geval van elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten. Plugear draagt zorg voor een veilige internetomgeving, ook voor betalingen via elektronische weg.

3.3 Plugear verstrekt u over de produkten of diensten schriftelijk of op zodanige wijze dat deze toegankelijk zijn op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie:

 1. Het adres van de vestiging van het bedrijf waar u contact met ons kunt opnemen;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u het recht op terugtrekking kunt uitoefenen, of een déclaration détaillée concernant l'exclusion du droit de rétractation;
 3. informatie over de garanties en diensten na de levering;
 4. les informations mentionnées à article 2.5 relatives à ces conditions, à mois que Plugear vous ait déjà fourni ces informations avant l'exécution du contrat.
 5. Terugtredingsrecht

4.1 Ongeacht het gebruikte distributiekanaal beschikt u over een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van het Product om ons in kennis te stellen van uw wens het Product te retourneren indien dit niet nodig is, en over een termijn van 30 dagen vanaf deze kennisgeving om het Product te retourneren, zonder dat u een motief hoeft op te geven. Pour exercer ce droit de retour, vous pouvez utiliser le formulaire-type de rétractation disponible sur https://plugear.com/, soit effectuer toute déclaration dénuée d'ambiguïté indiquant intention de nous retourner le Produit.

4.2. Uit oogpunt van hygiëne en veiligheid dienen uitsluitend de Producten te worden teruggenomen die niet zijn gebruikt, correct zijn beschermd, in ongeschonden staat verkeren in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat verkeren, geschikt zijn voor gebruik, vergezeld gaan van alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documenten en van de desbetreffende factuur. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

 4.3 Onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat. Plugear vergoedt u via een bancaire overboeking de prijs van de geretourneerde produkten en de verzendkosten (op basis van de standaard verzendkosten), indien deze reeds betaald zijn, en wel binnen 30 dagen na de datum waarop u uw retourrecht heeft uitgeoefend. De kosten van de heruitgave zijn voor uw rekening.

 1. Prijs, facturatie en betaling

5.1 Voor alle informatie betreffende de prijzen van de Producten, hun kenmerken en de verzendkosten, kunt u contact met ons opnemen per koerier, telefoon of op https://www.torque-alliance.com.

5.2 Les prix facturés toutes taxes compris, hors frais de livraison, correspondant aux Produits que vous commandez, sont cuex en vigueur au jour de la transmission de la commande. Les factures sont payables comptant.

5.3. In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de datum waarop deze verschuldigd zijn, wordt een conventionele schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag geëist, met een minimum van 15 € per gebeurtenis. Deze schadevergoeding kan niet hoger zijn dan 40 €, ongeacht het bedrag dat nog verschuldigd is.

 1. Betalingsmodaliteiten

De betalingen gebeuren via bankkaart (Master Card, Visa, American Express), Sofrt Banking, Paypal en Cartes Bancaires of bankoverschrijving met vermelding van uw klantnummer en/uit de facturatie.

 1. Frais de livraison

De verzendkosten in Frankrijk zijn de kosten die gelden op de dag van verzending van de bestelling, zoals vermeld in de tarieven die op die datum van toepassing zijn. Behoudens andersluidende vermelding, zijn ze ten uwen laste en afzonderlijk in de factuur opgenomen.

 1. Leveringsvoorwaarden

8.1. Plugear verzekert zijn leveringen in Frankrijk binnen 30 uur na ontvangst van de bestelling, aan het adres van uw keuze. Il pourra vous être demandé un justifactif de votre identité. Si vous demandez un mode de livraison différent de celui utilisé normalement par Plugear, le surcoût vous en sera facturé. Les risques de perte et de détérioration des Produits vous sont transférés à la livraison.

8.2 Indien de levering wordt vertraagd of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden opgezegd, ontvangt u uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is doorgegeven, een bericht met deze strekking. In dat geval kunt u het contract zonder kosten ontbinden. U hebt geen recht op een schadeloosstelling.

8.3 In geval van verzaking, onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat, vergoedt Plugear u de prijs van de geretourneerde Produkten en de facturen voor de verzending, voor zover deze reeds betaald zijn, en wel binnen 14 dagen na de datum van verzaking.

8.4 Les consommateurs sont seuls et entièrement responsables de l'évaluation de leur véhicule afin de s'assurer que le véhicule, et chaque partie de ce véhicule, est approprié pour l'installation des accessoires du marché des pièces de rechange. Il est de la seule responsabilité du consommateur de faire installer correctement les pièces sur son véhicule et d'apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. De schade aan de wagen of de annulering van de garantie veroorzaakt door het feit dat de consument de wagen niet gewijzigd heeft, wordt niet gedekt door EVlution BV.

8.5 Indien la livraison d'un Produit commandé se révèle impossible, Plugear s'efforcera de mettre à disposition un article de remplacement. Bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden aangegeven welk artikel ter vervanging zal worden geleverd. Uw recht op herroeping is van toepassing op deze artikelen. De kosten van heruitgave zijn voor rekening van Plugear.

 1. Verificatie van producten

Il vous appartient de vérifier le nombre et l'état des Produits à leur réception et, en cas dávarie ou de manquant, de faire les réserves d'usage auprès du transporteur et d'en informer Plugear dans les 7 jours à compter de la réception (en conservant la facture et le bulletin de livraison signé). Plugear zal u dan identieke vervangende produkten teruggeven of u vergoeden.

 1. Conformiteit en garantie

10.1 Les Produits sont garanties selon les conditions transmires lors de láchat, aux spécifications mentionnées dans l'offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou la facilité d'utilisation sans préjudice toutefois de la garantie légale des vices cachés telle que prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil prévoyant notamment que. Le vendeur est tenu de la garnatie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, u qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné quún moindre prix, s'il avaait connus. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai deux ans à compter de la découverte du vice. et de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4, L. 217-6 et L. 217-12 du code de la consommation prévoyant notamment que. Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu dún bien semblable. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

10.2 U kunt d'èventuels dèfauts ou des Produits mal livrés à Plugear par éctrit signaleren binnen de 4 semaines aprés la livraison. La réexpédition des Produits doit avoir lieu dans leurs emballages d'origine et à L'état neuf.

10.3 La garnatie de Plugear correspond à la période de ggarantie du producteur. Plugear kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade indien de gebruiker het product voor andere doeleinden gebruikt dan die welke in de handleiding zijn beschreven.

10.4 La garantie ne s'applique pas:

 • En cas de modification, réparation, adjonction et/ou remplacement de pièces détachées par tout ature intervenant que Plugear.
 • Indien de produkten na levering aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, of indien ze op een andere manier zijn behandeld, of indien ze niet in overeenstemming zijn met de instructies van Plugear, of indien ze niet zijn verpakt.
 • En cas que la non-conformité globale ou partielle est le résultat de réglementations faites ou qui seront faites par le gouvernement concernant la nature ou la qualité des matériaux utilés.
 1. Garantie van de bescherming van donaties 

11.1 Plugear verbiedt u uw persoonlijke gegevens te bewaren of onder welke vorm dan ook ter beschikking van derden te stellen. Deze données worden door Plugear behandeld in strikte overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en het beleid inzake de bescherming van persoonlijke données, zoals dit op de site https://www.torque-alliance.com is gepubliceerd.

11.2 Conform a la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 , vous dispozesse d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous converger en écrivant à Plugear à l'adresse ci-après:

Plugear

Aalsmeerderweg 103-C

1432CJ Aalsmeer

les pays-bas

0031-858768803

info@plugear.com

 1. Gedekte stukken

La disponibilité des pièces de rechange prévue est de un (1) an.

 1. Wijzigingvan de algemene voorwaarden Plugear behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen en een nieuwe versie te publiceren die van toepassing is op elke opdracht die na de eerste ingebruikname op de site https://plugear.com wordt geplaatst.
 2. Procesrecht, toepasselijk recht en competentie 

Tout litige relatif à l'exécution d'une commande et/ou à l'interprétation des présentes conditions générales, est soumis à la loi néerlandaise. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des accords convenus entre vous et Plugear, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciare. La recherche préalable d'une solution amiable n'interromp pas les délais pour agir en garantie. Op Europees niveau stelt de Europese Commissie u een online platform ter beschikking voor het oplossen van geschillen op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr.

A défaut d'accords amiable, le Tribunal compétent sera au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu de l'exectuion de la prestation de service.

Artikel 13 - Vergoeding

 1. In het tegenovergestelde geval moeten de door de verbruiker betaalde bedragen worden betaald binnen 7 uur na het einde van de bedenktijd bedoeld in lid 1 van artikel 6. In geval van een dienstverleningscontract begint deze bedenktijd te lopen nadat de verbruiker de bevestiging van het contract heeft ontvangen.
 2. Le consommateur a le devoir de signaler sans délai à l'entrepreneur les inexactudes dans les données de paiement fournies ou déclarées.
 3. Ingeval de consument in gebreke blijft, heeft de ondernemer het recht om, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, de redelijke kosten te berekenen die vooraf aan de consument zijn meegedeeld.

 Artikel 14 - Procédure de réclamation

 1. L'entrepreneur dispose d'une procédure de réclamation bien publiée et traite la réclamation conformément à cette procédure.
 2. De klachten betreffende de uitvoering van het contract moeten binnen een termijn van 7 uur bij de ondernemer worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, op een wijze die volledig en duidelijk is omschreven.
 3. Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden binnen een termijn van 14 uur behandeld, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien voor een klacht een langere afhandelingstermijn nodig is, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 uur met een ontvangstbevestiging en een indicatie van het tijdstip waarop de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Si la plainte ne peut être résolue d'un accord commun, il y a un litige susceptible de faire l'objet d'un règlement des différends.
 5. In geval van een klacht dient de consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Indien de online winkel is aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur en indien de klachten niet via een gemeenschappelijk akkoord kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis bemiddeling biedt. Controleer of deze online winkel beschikt over een betaalmogelijkheid via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ (ceci ne vaut que pour les clients néerlandais et/ou belges). Si aucune solution n'est trouvée d'ici là, le consommateur a la possibilité de faire traiter sa plainte par le comité d'arbitrage désigné par Stichting WebwinkelKeur, la décision de celui-ci est contraignante et tant l'entrepreneur que le consommateur doivent être d'accord avec cette décision contraignante. La soumission d'un litige au comité d'arbitrage entraîne des frais qui doivent être payés par le consommateur au comité concerné. Il est également possible de déposer des plaintes via la plateforme européenne ODR.
 6. Een verklaring schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk het tegendeel heeft verklaard.
 7. Si une plainte est jugée fondée par l'entrepreneur, ce dernier remplacera ou réparera gratuitement les produits au choix du consommateur ou les produits livrés.

 Artikel 15 - Geschillen

 1. De overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het nationale recht. Même si le consommateur habite à l'étranger.
 2. Het Verdrag van Vienne inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

 Artikel 16 - Aanvullingen of verwerpingen

Les dispositions complémentaires ou dérogatoires aux présentes conditions générales ne peuvent pas être à la charge du consommateur et doivent être consignées par écrit ou de manière à pouvoir être conservées par le consommateur de manière accessible sur un support durable.